Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog - Gerddi Bro Ddyfi Gardens

 • 0 Herbs for Healing session 27: Last session, making hydrosols and herbal tea party!

  • by Fern Towers
  • 11-04-2024
  0.00 of 0 votes

  Hi all,Our next session will be on Tuesday 16th April April, 10am-12:30pm, with Jade Mellor. We will be exploring how to make flower waters (known as hydrosols). As this is also our last session of the current program, we are going to have a tea party to celebrate! If you'd like, bring along a food or drink item inspired by these herbal sessions. But if you can't, don't worry! We'd still love for you to come and enjoy the festivities. Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 16eg Ebrill, 10am-12:30pm, gyda Jade Mellor.Byddwn yn archwilio sut i wneud dyfroedd blodau (a elwir yn hydrosolau). Gan mai dyma ein sesiwn olaf o’r rhaglen gyfredol hefyd, rydym yn mynd i gael te parti i ddathlu! Os hoffech chi, dewch ag eitem o fwyd neu ddiod gyda chi sydd wedi'i hysbrydoli gan y sesiynau perlysiau. Ond os na allwch chi, peidiwch â phoeni! Byddem wrth ein bodd petaech yn dod i fwynhau'r dathliadau o hyd.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.uk

 • 0 Herbs for Healing session 26: flower essences and chocolate bark

  • by Fern Towers
  • 27-03-2024
  0.00 of 0 votes

  Hi all,Our next session will be on Tuesday 2nd April, 10am-12:30pm, with Jade Mellor. Inspired by the Easter season, we will be exploring flower essences and making some primrose flower essence for you to take home. We will also have some fun with chocolate, making wildflower chocolate bark. Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 2 Ebrill, 10am-12:30pm, gyda Jade Mellor.Wedi’n hysbrydoli gan dymor y Pasg, byddwn yn archwilio hanfodion blodau ac yn creu hanfod blodau briallu i chi fynd adref gyda chi. Byddwn hefyd yn cael ychydig o hwyl gyda siocled, gan wneud rhisgl siocled blodau gwyllt.Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.uk    

 • 0 Herbs for Healing session 25: Spring tonics

  • by Fern Towers
  • 14-03-2024
  0.00 of 0 votes

  Hi all,Our next session will be on Tuesday 19th March from 10am-1pm, exploring spring tonics with Clare LewisWe will be tasting an overnight infusion, and then forage for some fresh young leaves to make a nutritious spring tonic. We will look at what else is growing in the garden and chat about how these can help us in spring, and make a traditional drink to take home.  Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 19eg Mawrth o 10am-1pm, yn archwilio tonics y gwanwyn gyda Clare Lewis.Byddwn yn blasu trwyth yn gyntaf, ac yna'n chwilota am rai dail ifanc ffres i wneud tonic gwanwyn maethlon. Byddwn yn edrych ar beth arall sy'n tyfu yn yr ardd ac yn sgwrsio am sut y gall y rhain ein helpu yn y gwanwyn, ac yna gwneud diod draddodiadol i fynd adref gyda ni.Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.uk

 • 0 Herbs for Healing session 24: Early spring teas

  • by Fern Towers
  • 01-03-2024
  0.00 of 0 votes

  Hi all,Our next session will be on Tuesday 5th March from 10am-1pm, exploring early spring teas with Jade Mellor. We'll be looking at what plants can be used as teas at this time of year,  and starting off the session with a tea meditation. We'll do some tea tastings and finish off with making a tea blend of dried herbs to take home. Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. Please let us know if you fancy attending.Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 5ed Mawrth o 10am-1pm, yn archwilio te cynnar y gwanwyn gyda Jade Mellor.Byddwn yn edrych ar ba blanhigion y gellir eu defnyddio fel te yr adeg yma o'r flwyddyn,  ac yn dechrau'r sesiwn gyda myfyrdod te. Byddwn yn gwneud rhai sesiynau blasu te ac yn gorffen gyda gwneud cymysgedd te o berlysiau sych i fynd adref gyda ni.Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy.Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.uk

 • 0 Herbs for Healing Session 23: Successfully growing herbs in the Welsh climate

  • by Fern Towers
  • 15-02-2024
  0.00 of 0 votes

  Hi all,In a change to our scheduled session, our next session on Tuesday 20th February 10am - 1pm will be exploring how to successfully grow herbs in the Welsh climate, with expert on all things herbs, Drew Spellar (chair of The Herb Society).Drew will be covering issues like dealing with wet weather, shade, pests, or growing by the sea, and looking at what to grow to make the most of this climate. We will then have a review of our herb garden at Gerddi Bro Ddyfi against these criteria and see what is working/ any improvements that could be made. We will finish with a bit of practical propogation practice, looking at herb division, softwood cuttings and succession sowing.As always, we will review the forecast on Monday, and let you know by email if we have needed to book a room at Y Plas! Please let us know if you fancy attending.Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn nesaf ar ddydd Mawrth 20 Chwefror yn archwilio sut i dyfu perlysiau yn llwyddiannus yn hinsawdd Cymru, gyda’r arbenigwr perlysiau Drew Spellar (cadeirydd The Herb Society).Bydd Drew yn ymdrin â materion fel: delio â thywydd gwlyb, cysgod, plâu, neu dyfu ger y môr, ac edrych ar yr hyn y gallwn ei dyfu i wneud y gorau o'r hinsawdd hon. Byddwn wedyn yn adolygu ein gardd berlysiau yn Gerddi Bro Ddyfi yn erbyn y meini prawf hyn ac yn gweld beth sy'n gweithio / unrhyw welliannau y gellir eu gwneud. Byddwn yn gorffen gydag ychydig o ymarfer lluosogi ymarferol, gan edrych ar rannu perlysiau, toriadau pren meddal a hau olyniaeth.Fel bob amser, byddwn yn adolygu'r rhagolygon ddydd Llun, ac yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost os ydym wedi bod angen archebu ystafell yn Y Plas!Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.uk