Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

 • 0 Herbs for Healing Session 23: Successfully growing herbs in the Welsh climate

  • by Fern Towers
  • 15-02-2024
  0.00 of 0 votes

  Hi all,In a change to our scheduled session, our next session on Tuesday 20th February 10am - 1pm will be exploring how to successfully grow herbs in the Welsh climate, with expert on all things herbs, Drew Spellar (chair of The Herb Society).Drew will be covering issues like dealing with wet weather, shade, pests, or growing by the sea, and looking at what to grow to make the most of this climate. We will then have a review of our herb garden at Gerddi Bro Ddyfi against these criteria and see what is working/ any improvements that could be made. We will finish with a bit of practical propogation practice, looking at herb division, softwood cuttings and succession sowing.As always, we will review the forecast on Monday, and let you know by email if we have needed to book a room at Y Plas! Please let us know if you fancy attending.Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn nesaf ar ddydd Mawrth 20 Chwefror yn archwilio sut i dyfu perlysiau yn llwyddiannus yn hinsawdd Cymru, gyda’r arbenigwr perlysiau Drew Spellar (cadeirydd The Herb Society).Bydd Drew yn ymdrin â materion fel: delio â thywydd gwlyb, cysgod, plâu, neu dyfu ger y môr, ac edrych ar yr hyn y gallwn ei dyfu i wneud y gorau o'r hinsawdd hon. Byddwn wedyn yn adolygu ein gardd berlysiau yn Gerddi Bro Ddyfi yn erbyn y meini prawf hyn ac yn gweld beth sy'n gweithio / unrhyw welliannau y gellir eu gwneud. Byddwn yn gorffen gydag ychydig o ymarfer lluosogi ymarferol, gan edrych ar rannu perlysiau, toriadau pren meddal a hau olyniaeth.Fel bob amser, byddwn yn adolygu'r rhagolygon ddydd Llun, ac yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost os ydym wedi bod angen archebu ystafell yn Y Plas!Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.uk

 • 0 Herbs for Healing session 22: Using roses in herbalism

  • by Fern Towers
  • 31-01-2024
  0.00 of 0 votes

  Hi all,Our next session will be on Tuesday 6th February, from 10am-1pm, exploring roses in herbalism with Clare Lewis. We will look at how roses have been used through the ages, and how we can make some potions from them.We will also do some pruning of roses in the garden, to learn the different pruning methods for different types of rose plants. If you have a preferred pruning tool (e.g. secateurs), please bring them, although we do have some spares. Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. Please let us know if you fancy attending.Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.ukp.s: Can anyone who has Clare's bath bomb moulds from the session in December please bring them back to this session, thanks!----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn nesaf ar ddydd Mawrth 6ed Chwefror, yn archwilio rhosod mewn llysieuaeth gyda Clare Lewis. Byddwn yn edrych ar sut mae rhosod wedi cael eu defnyddio ar hyd yr oesoedd, a sut y gallwn wneud rhai diodydd ohonynt.Byddwn hefyd yn gwneud rhywfaint o docio rhosod yn yr ardd, i ddysgu'r gwahanol ddulliau tocio ar gyfer gwahanol fathau o blanhigion rhosod. Os oes gennych hoff declyn tocio (e.e. secateurs), dewch â nhw, er bod gennym rai darnau sbâr. Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy.Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.ukA all unrhyw un sydd â mowldiau bom bath Clare o'r sesiwn ym mis Rhagfyr ddod â nhw yn ôl i'r sesiwn hon, diolch!

 • 0 Herbs for Healing session 21: Natural dyeing in winter

  • by Fern Towers
  • 18-01-2024
  0.00 of 0 votes

  Hi all, Our next session will be on Tuesday 23rd January from 10am - 1-pm, exploring natural dyeing in winter with Christine Richards. We'll be looking at the processes involved with mordanting wool and preparing the dye bath, along with exploring what kind of plant materials can be foraged for dyeing at this time of year. We will also have a look at how we can plan herb garden designs. As the forecast isn't great, we will be holding this workshop in the art studio at the front of the Plas building.Please let us know if you fancy attending. Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk(Please email this address if you would like to be added to our Herbs for Healing email list, to keep up to date with session plans)----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn nesaf ddydd Mawrth 23 Ionawr o 10am - 1-pm, yn archwilio lliwio naturiol yn y gaeaf gyda Christine Richards. Byddwn yn edrych ar y prosesau sy'n gysylltiedig â mordantio gwlân a pharatoi'r baddon lliwio, ynghyd ag archwilio pa fath o ddeunyddiau planhigion y gellir eu chwilota ar gyfer lliwio yr adeg hon o'r flwyddyn.Byddwn hefyd yn edrych ar sut y gallwn gynllunio dyluniadau gerddi perlysiau. Gan nad yw'r rhagolygon yn wych, byddwn yn cynnal y gweithdy hwn yn y stiwdio gelf o flaen adeilad y Plas.Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.ukE-bostiwch y cyfeiriad hwn os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr e-bost Perlysiau i Iachau, i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau sesiwn

 • 0 Herbs for Healing session 20: Winter Wellness

  • by Fern Towers
  • 05-01-2024
  0.00 of 0 votes

  Hi all,Happy New Year! We hope you had a lovely festive season. Our first session of 2024 will be next Tuesday 9th January from 10am - 1pm, exploring winter wellness with herbalist Clare Lewis. We will discuss some herbs that grow locally that can be used for colds and flu. We will then prepare and taste a dried brew and make a soothing throat lozenge. Please note that the advertised segment on 'planning your herb garden' will be covered in the next session on 23rd January. Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. If the forecast is for heavy rain, we will move the session indoors to the Plas - keep an eye on your emails for updates. Please let us know if you fancy attending.Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio cawsoch chi dymor Nadoligaidd hyfryd.Bydd ein sesiwn gyntaf yn 2024 ddydd Mawrth nesaf 9 Ionawr o 10am - 1pm, yn archwilio lles y gaeaf gyda'r llysieuydd Clare Lewis. Byddwn yn trafod rhai perlysiau sy'n tyfu'n lleol y gellir eu defnyddio ar gyfer annwyd a ffliw. Yna byddwn yn paratoi a blasu brag sych ac yn gwneud losin gwddf lleddfol.Sylwch y bydd y segment a hysbysebir ar 'gynllunio eich gardd berlysiau' yn cael sylw yn y sesiwn nesaf ar 23 Ionawr.Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy. Os mai glaw trwm yw’r rhagolygon, byddwn yn symud y sesiwn dan do i’r Plas – cadwch lygad ar eich e-byst am ddiweddariadau.Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.uk

 • 0 Herbs for Healing session 19: Making bath bombs

  • by Fern Towers
  • 06-12-2023
  0.00 of 0 votes

  Hi all,Join us for our last session before Christmas, next Tuesday 12th December 10am-1pm, where we will be making bath bombs with herbalist Clare Lewis using a range of dried herbs and essential oils. These will make perfect little presents for your loved ones!Please note, this is a change to our original planned date of Saturday 16th December. Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather. If the forecast is for heavy rain, we will move the session indoors to the Plas - keep an eye on your emails for updates. Please let us know if you fancy attending.Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Ymunwch â ni ar gyfer ein sesiwn olaf cyn y Nadolig, dydd Mawrth nesaf 12 Rhagfyr 10am-1pm, lle byddwn yn gwneud bomiau bath gyda’r llysieuydd Clare Lewis gan ddefnyddio amrywiaeth o berlysiau sych ac olewau hanfodol. Bydd y rhain yn gwneud anrhegion bach perffaith i'ch anwyliaid!Sylwch, mae hwn yn newid i'n dyddiad arfaethedig gwreiddiol, sef dydd Sadwrn 16 Rhagfyr.Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy. Os mai glaw trwm yw’r rhagolygon, byddwn yn symud y sesiwn dan do i’r Plas – cadwch lygad ar eich e-byst am ddiweddariadau.Rhowch wybod i ni os ydych awydd mynychu.Fernfern@gerddibroddyfigardens.co.uk