Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

 • 0 We have won the 2023 Green Flag Award!

  • by Fern Towers
  • 27-07-2023
  0.00 of 0 votes

  Our camera-shy volunteers are proudly flying the Green Flag Community Award, which Gerddi Bro Ddyfi Gardens have achieved again! This coveted award is in recognition of our high environmental standards, cleanliness, safety, and community involvement. Despite some of the recent challenges we have had with vandalism, we are delighted that the beauty and value of this beloved community space has been recognised, and will not be tarnished by a small minority. A massive thanks to everyone that’s helped us! #GreenFlagWales Now in its third decade, Green Flag recognises well-managed parks and green spaces in 20 countries around the world. In Wales, the awards scheme is run by Keep Wales Tidy. Lucy Prisk, Green Flag Coordinator for Keep Wales Tidy said: “Free access to safe, high quality green space has never been more important. Our award-winning sites play a vital role in people’s mental and physical well-being, providing a haven for communities to come together, relax and enjoy nature. “News that a record number of community managed green spaces in Wales have achieved Green Flag status is testament to the dedication and hard work of hundreds of volunteers. We’re delighted to be able to celebrate their success on the world stage.” A full list of award winners can be found on the Keep Wales Tidy website www.keepwalestidy.cymru    -------------------------------------------------------------------------------------------------------   Mae ein gwirfoddolwyr sy'n swil o gamerâu yn chwifio Gwobr Gymunedol y Faner Werdd, y mae Gerddi Bro Ddyfi wedi'i chyflawni eto! Mae'r wobr bwysig hon yn gydnabyddiaeth o'n safonau amgylcheddol uchel, glendid, diogelwch a chyfranogiad cymunedol. Er gwaethaf rhai o’r heriau diweddar a gawsom gyda fandaliaeth, rydym wrth ein bodd bod harddwch a gwerth y gofod cymunedol annwyl hwn wedi’i gydnabod, ac na fydd yn cael ei lychwino gan leiafrif bach. Diolch enfawr i bawb sydd wedi ein helpu ni! #GreenFlagWales Yng Nghymru, mae’r cynllun gwobrwyo yn cael ei redeg gan Cadwch Gymru’n Daclus. Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Y Faner Werdd i Cadwch Gymru’n Daclus: “Mae mynediad am ddim i ardaloedd gwyrdd o safon uchel a diogel mor bwysig ag erioed. Mae ein safleoedd penigamp yn chwarae rôl allweddol yn iechyd meddwl a chorfforol pobl, drwy gynnig hafan i gymunedau ddod at ei gilydd, ymlacio a mwynhau natur.” “Mae’r newyddion bod y nifer uchaf erioed o fannau gwyrdd a reolir yn gymunedol yng Nghymru wedi ennill gwobr Y Faner Werdd yn dangos gwaith caled cannoedd o staff a gwirfoddolwyr. Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu dathlu eu llwyddiant ar lefel fyd-eang.” Mae rhestr lawn o’r enillwyr ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru   

 • 0 Herbs for Healing: Session 9, oils and balms

  • by Fern Towers
  • 25-07-2023
  0.00 of 0 votes

  Our next Herbs for Healing session, on Tuesday 1st August 10am - 1pm, will be with herbalist Clare Lewis. We will be looking at plants suitable to infuse in oil and discussing the different methods of making oil infusions. We will then make healing balms with them for you to take home. Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather!As I will be on annual leave over the next couple of weeks, if you have any questions about the session please contact Jeanette at jeanette@gerddibroddyfigardens.co.ukFern ----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn Perlysiau i Iachau nesaf, ddydd Mawrth 1 Awst 10am - 1pm, gyda'r llysieuydd Clare Lewis. Byddwn yn edrych ar blanhigion addas i'w trwytho mewn olew ac yn trafod y gwahanol ddulliau o wneud arllwysiadau olew. Yna byddwn yn gwneud balmau iachâd gyda nhw i chi fynd adref gyda chi.Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy!Gan y byddaf ar wyliau blynyddol dros yr ychydig wythnosau nesaf, os oes gennych unrhyw gwestiynau am y sesiwn cysylltwch â Jeanette ar jeanette@gerddibroddyfigardens.co.ukFern

 • 0 Herbs for Healing 8: tincture making

  • by Fern Towers
  • 12-07-2023
  0.00 of 0 votes

  Hi all,Our next Herbs for Healing session, on Tuesday 18th July 10am - 1pm, will be about tinctures - potent alcohol extracts of medicinal plants. These are a wonderful way to preserve the medicine of herbs when they are at their peak (as so many are right now). They’re also very easy to make! In this workshop Beth Maiden will take us through a basic tincture-making process, and get into some more advanced techniques for better quality tinctures. We’ll also look at alcohol-free alternatives. We will make our own medicinal tinctures to take away. Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather!Please send a quick message to let us know if you plan on coming,Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Bydd ein sesiwn Perlysiau i Iachau nesaf, ddydd Mawrth 18 Gorffennaf 10am - 1pm, yn ymwneud â tinctures - darnau alcohol cryf o blanhigion meddyginiaethol. Mae'r rhain yn ffordd wych o gadw meddyginiaeth perlysiau pan fyddant ar eu hanterth (fel y mae cymaint ar hyn o bryd). Maen nhw hefyd yn hawdd iawn i'w gwneud! Yn y gweithdy hwn bydd Beth Maiden yn ein tywys trwy broses gwneud trwyth sylfaenol, ac yn mynd i mewn i rai technegau mwy datblygedig ar gyfer tinctures o ansawdd gwell. Byddwn hefyd yn edrych ar ddewisiadau amgen di-alcohol. Byddwn yn gwneud ein trwythau meddyginiaethol ein hunain i'w cymryd.Darperir diodydd poeth, offer a lloches gasebo, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd anrhagweladwy!Anfonwch neges gyflym i  roi gwybod  os  ydych  yn  bwriadu  dod,Fern

 • 0 Herbs for Healing Session 7: Natural Dyeing

  • by Fern Towers
  • 30-06-2023
  3.33 of 3 votes

  Hi all,For our next Herbs for Healing session, on Tuesday 4th July 10am-1pm, we will be joined by Chris Richards to discover the wonders of natural dyeing. You'll be guided  through the magical process of transforming cotton fabrics and wool with wild foraged plants. No experience required—just bring your curiosity and a desire to explore the colourful world of natural dyes! Hot drinks, tools and the gazebo shelter will be provided, but as always, please dress for the unpredictable weather!Please send a quick message to let us know if you plan on coming,Fern fern@gerddibroddyfigardens.co.uk----------------------------------------------------------Helo pawb,Ar gyfer ein sesiwn nesaf o Herbs for Healing, ar Ddydd Mawrth 4ydd Gorffennaf rhwng 10am a 1pm, bydd Chris Richards yn ymuno â ni i ddarganfod rhyfeddodau'r lliwio naturiol. Byddwch yn cael eich tywys drwy'r broses hudolus o drawsnewid ffabrigi cotwm a gwlân gyda phlanhigion gwyllt a gasglwyd. Nid oes angen profiad—dewch â'ch chwilfrydedd a dymuniad i archwilio byd lliwgar y liwiau naturiol!Darperir diodydd poeth, offer a seler y gazebos, ond fel bob amser, gwisgwch ar gyfer y tywydd annisgwyl!Anfonwch neges gyflym i roi gwybod i ni os ydych yn bwriadu dod,Fern

 • 0 BioBlitz Wildlife Festival 2023!

  • by Fern Towers
  • 26-06-2023
  0.00 of 0 votes

  Join us for the second Machynlleth BioBlitz! In collaboration with Gerddi Bro Ddyfi Gardens, Machynlleth Biodiversity Group, Montgomeryshire Wildlife Trust and Machynlleth Town Council, we are bringing you a weekend packed full of wildlife delights! Including walks and talks, information stalls, activities and refreshments - discover your local area from a new wild perspective! From Friday 7th July 6:45pm until late, to Saturday 8th July 8am - 6pm (stalls 10am-4pm). Events will be in the Plas grounds and Gerddi Bro Ddyfi, as well as some walks off-site. Please see the leaflet below for details about each session! This event has kindly been supported by Montgomeryshire Wildlife Trust's Nextdoor Nature project.