Placeholder image
English LanguageWelsh Language

Blog from the Gerddi Bro Ddyfi Garden

Categories

 • 0 Autumn/Winter Newsletter 2020

  • by Angela Paxton
  • 04-05-2021
  0.00 of 0 votes

  Dear friends Welcome to the Autumn Winter newsletter.  Our Lottery funded project, Growing Together/Tyfu Gyda'i Gilydd, is continuing,  with new measures to keep volunteers, staff and visitors safe. We are pleased to be running our regular Tuesday and Thursday drop in sessions and two workshops per month,except for the 'firebreak' lockdown in late October/November. We used this time to make accessible ramps for the new bridge. Also, many community groups are using the gardens as a space where people can meet safely.Shelter alterations To make the shelter safer for our drop in sessions and workshops, Anita, Assistant Volunteer Coordinator, worked with volunteers to take out the partition in the shelter, and the perspex windows, which has opened up the building and increased air circulation. The building is now much better for social distancing. Local groups, including Machynlleth 1st Cubs, a samba drumming group, Machynlleth Meditation group, XR Machynlleth,  Acorns pre school group and others, have started to use the gardens and newly opened up shelter which makes it easier to have organised activities within restrictions.  Machynlleth Meditation Group did a Sacred Spaces retreat and workday at the gardens.  WorkshopsOur Tyfu Gyda'i Gilydd/ Growing Together workshops have been continuing. We have kept groups small, often having a few shorter sessions with small numbers at each, to keep people safe. Since September we have had drawing with natural inks and materials, outdoor yoga, qi gong, bramble weaving, skep making for beekeepers, seasonal wreath making, and will be having a 'Lichens on Twigs' workshop on Saturday 12th December.  A beautiful seasonal wreath made at our recent workshop, all with natural materials from the Dyfi Valley.  In the new year we will be having workshops for bench making, fruit grafting, nature sculpture, bat box making and others. Please get in touch if you have an idea for a small community workshop. Path improvements and new accessible bridgeAfter feedback from our accessibility survey last year we have been working to improve the main path to the gardens.  Volunteers have put in new edging to make the path wider for wheelchair users, and have brought gravel dust to lay down a new surface. So far our incredible volunteers have barrowed nearly 16 tonnes of gravel to the gardens! At last we have our new accessible bridge to alleviate flooding which has been such a problem in the past few years. Children are pleased to be able to play 'pooh sticks' on the bridge too. The new bridge is open for 'pooh sticks'. In the next month we going to put in some new steps leading from the new ramp towards the rocket bird hide, and are exploring  natural methods to retain the banks of the stream where the path and drainage pipe were taken out. We trust that we will now have fewer problems with flooding, and our gardens will be accessible most of the time. Climate Action BoostGerddi was offered a Climate Action Boost by the National Lottery Community Fund, as a top up to our main Tyfi gyda'i gilydd/ Growing Together project. After the success of last years' community orchard planting, and conversations with local people, we decided to ask to use the money to plant fruit and nut trees around our town of Machynlleth.We were successful with this application and an umbrella group,  'Gelli Deg Dyfi Food Forest' has been formed, which includes community groups such as Edible Mach Maethlon and Llais y Goedwig, and local residents.  Gerddi is leading this as a separate project from our usual activities.Members of the group have raised awareness of the project through a community market stall, a Tree Charter event, and bilingual leaflets, to encourage local residents to become 'Tree Guardians' as part of the project. Tree Guardians will choose their own fruit or nut tree, plant it (or we will help) and learn how care for it with free training.  Gelli Deg Dyfi Food Forest stall on Tree Charter day, with one way system, track and trace, and other Covid event precautions.  Winter plantingWe have continued with planting small trees and shrubs in the gardens to provide free fruit and nuts and benefit local wildlife. Volunteers have planted a welsh Cariad Cherry, two Cornelian Cherries (Cornus mas Kazalak and Shurien), two elders, including a welsh Sambucus nigra Cae Rhos Lligwy, a goumi (Eleagnus umbellata Garnet), and hazels, which will be for beanpoles as well as nuts. We have used native edible mycorhizzae with the plantings ('Chaos fungorum'), to improve tree and shrub growth, and which we hope will yield edible mushrooms in years to come.  Volunteer Jay plants a bare root tree in our community orchard.   Website updateWe are using some of our publicity money from the Tyfu Gyda'i Gilydd/Growing Together project, to make updates to our website, which will include a new blog for the gardens, and a calendar to show up-coming events. We hope this will be completed by the New Year. We are considering incorporating this newsletter into the new website, and would be grateful to hear your views on if you find it helpful to get an e-newsletter or if you would be happy to get updates on the website. Do please let us know what you think.Gardens CalendarUnfortunately we were not able to put together a calendar for this coming year, as we did not have enough high resolution photos, but we hope to do this next year. If you visit the gardens and take high resolution photos, we would love to see them.  A wintry photo from the gardens by regular visitor Jeanette.  We hope to see you soon.Gerddi Bro Ddyfi Gardens Team

 • 0 Cylchlythyr yr Hydref/Gaeaf 2020

  • by Angela Paxton
  • 04-05-2021
  0.00 of 0 votes

  Newidiadau i’r lloches I wneud y lloches yn fwy diogel ar gyfer ein sesiynau galw heibio a’n gweithdai, bu Anita, ein Cydlynydd Cynorthwyol ar gyfer y gwirfoddolwyr, yn gweithio gyda gwirfoddolwyr i dynnu’r palis pren yn y lloches a’r ffenestri persbecs gan greu mwy o le yn yr adeilad a chynyddu’r cylchrediad aer. Mae’r adeilad bellach yn well o lawer o ran cadw pellter cymdeithasol.  Mae grwpiau lleol, gan gynnwys Cybiau 1af Machynlleth, grŵp drymio samba, Grŵp Myfyrio Machynlleth, XR Machynlleth, grŵp cyn ysgol Acorns ac eraill wedi dechrau defnyddio’r gerddi a’r lloches ar ei newydd wedd sy’n ei gwneud yn haws trefnu gweithgareddau o fewn y cyfyngiadau.  Cynhaliodd Grŵp Myfyrio Machynlleth encilfa Mannau Sanctaidd a diwrnod gwaith yn y gerddi.  GweithdaiMae ein gweithdai Tyfu Gyda'n Gilydd wedi parhau. Rydyn ni wedi cadw grwpiau’n fach, yn aml yn cynnal ychydig sesiynau byr gyda niferoedd bach ym mhob un i gadw pobl yn saff. Ers mis Medi rydyn ni wedi cael arlunio ag inciau a deunyddiau naturiol, ioga awyr agored, qi gong, plethu mieri, gwneud sgepiau i wenynwyr, gwneud torchau Nadoligaidd a byddwn yn cynnal gweithdy ‘Cennau ar Frigau’ ddydd Sadwrn 12 Rhagfyr.   Torch Nadoligaidd hardd a wnaethpwyd yn ein gweithdy diweddar, i gyd â deunyddiau naturiol o Ddyffryn Dyfi.  Yn y flwyddyn newydd byddwn ni’n cynnal gweithdai gwneud meinciau, impio coed ffrwythau, cerfluniau natur, gwneud blychau ystlumod a phethau eraill. Cysylltwch â ni os oes gynnoch chi syniad ar gyfer gweithdy cymunedol bach. Gwelliannau i lwybrau a phont hygyrch newyddYn sgil adborth o’n harolwg hygyrchedd y llynedd rydyn ni wedi bod yn gweithio i wella’r prif lwybr i’r gerddi. Mae gwirfoddolwyr wedi gosod ymylon newydd i wneud y llwybr yn lletach ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn ac wedi dod â llwch gro i greu wyneb newydd. Hyd yn hyn, mae ein gwirfoddolwyr anhygoel wedi whilbera 16 o dunelli o ro i’r gerddi!  O’r diwedd mae gynnon ni ein pont hygyrch newydd i liniaru unrhyw lifogydd, rhywbeth sydd wedi bod yn gymaint o broblem yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae plant yn falch o allu chwarae 'pooh sticks' ar y bont hefyd.  Mae’r bont newydd ar agor ar gyfer 'pooh sticks'. Yn ystod y mis nesaf rydyn ni’n mynd i osod rhai grisiau newydd yn arwain o’r ramp newydd tuag at y guddfan roced ac yn ystyried dulliau naturiol o gynnal glannau’r nant lle tynnwyd y llwybr a’r bibell ddraenio. Hyderwn y bydd gynnon ni lai o broblemau bellach gyda llifogydd a bydd ein gerddi’n hygyrch am y rhan fwyaf o’r amser. Hwb i Weithredu ar y Newid yn yr HinsawddCynigiwyd Hwb i Weithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd i’r Gerddi gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel taliad atodol i’n prif brosiect Tyfu Gyda’n Gilydd. Ar ôl ein llwyddiant wrth blannu perllan gymunedol y llynedd a thrafodaethau â phobl leol, dyma ni’n penderfynu gofyn am ddefnyddio’r arian i blannu coed ffrwythau a chnau o gwmpas Machynlleth. Roedden ni’n llwyddiannus gyda’r cais hwn ac mae grŵp ambarél, 'Gelli Deg Dyfi' wedi’i ffurfio sy’n cynnwys grwpiau cymunedol fel Mach Maethlon a Llais y Goedwig a thrigolion lleol. Mae’r Gerddi’n arwain hwn fel prosiect ar wahân i’n gweithgareddau arferol. Mae aelodau o’r grŵp wedi codi ymwybyddiaeth o’r prosiect drwy stondin farchnad gymunedol, digwyddiad Siarter y Coed a thaflenni dwyieithog i annog trigolion lleol i ddod yn ‘Geidwaid Coed’ fel rhan o’r prosiect. Bydd y Ceidwaid Coed yn dewis eu coeden ffrwythau neu gnau eu hunain, ei phlannu (neu mi wnawn ni helpu) ac yn dysgu sut i ofalu amdani gyda hyfforddiant am ddim.  Stondin Gelli Deg Dyfi ar ddiwrnod Siarter y Coed, gyda system unffordd, tracio ac olrhain a rhagofalon Covid eraill ar gyfer digwyddiadau yn eu lle.  Plannu’r gaeafRydyn ni wedi parhau i blannu coed bach a llwyni yn y gerddi i ddarparu ffrwythau a chnau am ddim ac er lles bywyd gwyllt lleol. Mae gwirfoddolwyr wedi plannu ceiriosen Gymreig, Cariad, dwy geiriosen y cwyros (Cornus mas Kazalak a Shurien), dwy ysgawen, gan gynnwys Sambucus nigra Gymreig, Cae Rhos Lligwy, a llwyn gwmi (Eleagnus umbellata Garnet), a choed cyll ar gyfer polion ffa yn ogystal â chnau. Rydyn ni wedi defnyddio mycorhizzae bwytadwy brodorol wrth blannu (Chaos fungorum), i wella twf y coed a’r llwyni ac a fydd gobeithio yn esgor ar fadarch sy’n dda i’w bwyta yn y blynyddoedd i ddod.  Jay, un o’n gwirfoddolwyr, yn plannu coeden â gwreiddiau moel yn ein perllan gymunedol. Diweddariadau i’r wefanRydyn ni’n defnyddio peth o’n harian cyhoeddusrwydd o’r prosiect Tyfu Gyda'n Gilydd i wneud diweddariadau i’n gwefan a fydd yn cynnwys blog newydd i’r gerddi a chalendr i ddangos digwyddiadau sydd ar y gweill. Ein gobaith yw y bydd hwn wedi’i gwblhau erbyn y Flwyddyn Newydd. Rydyn ni’n ystyried ymgorffori’r cylchlythyr hwn yn y wefan newydd a bydden ni’n falch o glywed a fyddai’n well gynnoch chi dderbyn e-gylchlythyr neu a fyddech chi’n hapus cael diweddariadau ar y wefan. Da chi, rhowch wybod i ni be’ rydych chi’n feddwl. Calendr y GerddiYn anffodus, doedd dim modd i ni roi calendr at ei gilydd ar gyfer y flwyddyn i ddod gan nad oedd gynnon ni luniau digon eglur, ond ein gobaith yw gwneud hyn y flwyddyn nesaf. Os ydych yn ymweld â’r gerddi ac yn tynnu lluniau eglur iawn bydden ni wrth ein boddau eu gweld nhw. Llun gaeafol o’r gerddi gan un o’n hymwelwyr rheolaidd Jeanette.  Gobeithio’ch gweld chi yn fuan. Tȋm Gerddi Bro Ddyfi